Dit zijn onze

Algemene voorwaarden

VERKOPER 

Onder Verkoper wordt ‘de Broedmachine’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Beverwijk, met KVK-nummer 69309590.

BEZOEKER

Onder 'BEZOEKER' wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.broedmachine.cc/winkel een bestelling plaatst.

TOEPASSELIJKHEID 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop  www.broedmachine.cc/winkel

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

De Broedmachine behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

OVEREENKOMST 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de bezoeker verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de bezoeker opgegeven e-mailadres.

De bezoeker en De Broedmachine komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de bezoeker is verzonden.

De elektronische bestanden van De Broedmachine webshop gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

AANBOD 

Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door De Broedmachine met betrekking tot het aanbod, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Broedmachine garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal De Broedmachine passende maatregelen treffen om de bezoeker tegemoet te komen.

De Broedmachine kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de bezoeker, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

PRIJZEN & BETALINGEN 

Alle door De Broedmachine vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. 

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De Broedmachine behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De hoogte van de verzendkosten worden bij betalingen per product vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Bestellingen via De Broedmachine webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: via IDEAL.

Bij een afsluiting Lidmaatschap, wordt er door de bezoeker akkoord gegeven voor een maandelijks of jaarlijks terugkerende automatische incasso door De Broedmachine.Het lidmaatschap is jaarlijks het hele jaar door op te zeggen mits een maand van te voren voor het aflopen van het lidmaatschap.  Er vindt geen restitutie plaats.


Opzeggen van abonnement

Het opzeggen kan momenteel doormiddel van het versturen van een email naar: secretaris@broedmachine.cc . Op redelijk korte termijn is het ook mogelijk om op deze site in te loggen en uw abonnement vanuit het ledenpanel te beheren. Heeft u overige vragen, mail ons dan ook gerust.

VERZENDKOSTEN 

Voor verzendkosten binnen Nederland hanteert De Broedmachine de tarieven van PostNL. Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

Indien de bezoeker zich niet in het land van verzending bevindt, is de bezoeker aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de bezoeker opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de bezoeker in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan De Broedmachine webshop zijn voor rekening van de bezoeker.

RETOUR 

Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de bezoeker. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug gestuurd worden naar De Broedmachine. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland. 

In het geval van een afsluiting van een lidmaatschap, heeft de bezoeker 14 dagen de tijd om deze bestelling te annuleren.

Het totaalbedrag van de order wordt nadat het hierboven genoemde proces goed is verlopen, terug gestort op de bankrekening van de bezoeker.

De Broedmachine behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de bezoeker of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Retouradres: De Broedmachine, t.a.v. webshop, Parallelweg 7, 1948 NK, Nederland

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij De Broedmachine of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

OVERMACHT 

Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

SCHADEVERGOEDING 

De Broedmachine kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.